श्री फिल्ड अस्पताल धनगढी क्लिनिकल-स्वास्थ्य सेवाहरूको दैनिक तालिका-२०७९ श्रावणबाट

नं.

विभाग

समय

आईतवार

सोमवार

मंगलबार

बुधबार

बिहीबार

शुक्रवार

१.

GOPD

(जनरल ओपिडी बिभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

२.

DENTAL

(दांतरोग बिभाग)

०९००-१६००

OPD /Procedures

OPD /Procedures

OPD /Procedures

OPD /Procedures

OPD /Procedures

OPD /Procedures

३.

MINOR OT/PROCEDURES (माइनर ओ.टि. तथा प्रोसिजरहरु)

०९००-१६००

Minor OT/Procedures

Minor OT/Procedures

Minor OT/Procedures

Minor OT/Procedures

Minor OT/Procedures

Minor OT/Procedures

४.

RADIOLOGY

(एक्सरे भिडिओ एक्सरे बिभाग)

०९००-१६००

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

५.

PATHOLOGY

(प्यथोलोजि बिभाग)

०९००-१६००

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

OPD case

नोटःसाथै सबै आपतकालीन सेवाहरू सातै दिन चौबिसै घण्टा उपलब्ध (२४/)हुनेछ.