श्री बिरेन्द्र अस्पताल(छाउनी) क्लिनिकल-स्वास्थ्य सेवाहरूको दैनिक तालिका–श्रावण २०७९

नं

विभाग

समय

आईतवार

सोमवार

मंगलबार

बुधबार

बिहीबार

शुक्रवार

१.

INTERNAL MEDICINE

(इन्टर्नल मेडिसिन बिभाग)

०९००-१६००

Medical OPD

Medical OPD

Medical OPD

Medical OPD

Medical OPD

Medical OPD

०९००-१३००

Nephrology OPD

Haematology OPD

Endocrinology and Women’s Health OPD

-

HaematologyOPD

Endocrinology and Women’s Health OPD

Neurology OPD

Cardiology OPD

१४००-१६००

Gastroenterology OPD

Cardiology OPD

-

Nephrology OPD

-

-

Oncology OPD

Gastroenterology OPD

Oncology OPD

-

 

२.

PULMONOLOGY

(छाती रोग बिभाग)

०९००-१३००

Officer’s OPD

Uniformed OPD

 Medical board

Uniformed OPD

Medical board 

Uniformed OPD

Officer's Family and New referral cases OPD

Retired and family OPD

Bronchoscopy

PFT,

DLCO,

Minor procedures 

Retired and family OPD

Bronchoscopy,

PFT,

DLCO,

Minor procedures 

Retired and family OPD

१४००-१६००

Uniformed personnel

Uniformed personnel

Uniformed personnel and new referral cases

Uniformed personnel

Uniformed personnel and new referral cases

-

 

३.

SURGERY

(सर्जरी बिभाग)

०९००-१३००

General Surgery OPD

General Surgery OPD

General Surgery OPD 

General Surgery OPD

General Surgery OPD

General Surgery OPD

 

Urology OPD

Gastroenterology OPD

Urology OPD

GastroenterologyOPD

GastroenterologyOT

General Surgery OT

 

Gastroenterology OT

Neuro-Surgery OPD

Neuro-Surgery OPD

Urology OT

Neuro-surgery OT

Neuro-surgery OT

०९००-१६००

Neuro-surgery OT

Urology OT

General Surgery OT

Neuro-surgery OT

-

-

 

४.

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

(स्त्रीरोग बिभाग)

०९००-१६००

Gynaecology OPD Subfertility, OPD

Oncology OPD

Oncology OPD

Obstetrics (ANC) OPD

Gyanaecology OPD

Obstetrics (ANC) OPD

Oncology

Subfertility OPD

Subfertility OPD

-

-

-

०९००-१६००

Gynaecology OT

Gynaecology OT

Gynaecology OT (LAP)

-

-

-

 

Family Planning

 

५.

PAEDIATRICS

(बालरोग बिभाग)

०९००-१६००

General Paediatrics OPD

General Paediatrics OPD

General Paediatrics OPD

OPD (Well Baby Clinic)

General Paediatrics OPD

General Paediatrics OPD

Gastroenterology Clinic

Nephrology Clinic

Neurology Clinic

Vaccination&Neonatology

Cardiology Clinic

Hemato-Oncology Clinic

 

६.

ORTHOPEDICS

(हाडजोर्नी र नशा बिभाग)

०९००-१६००

General Orthopaedic OPD

General Orthopaedic OPD

General Orthopaedic OPD

General Orthopaedic OPD

General Orthopaedic OPD

General Orthopaedic OPD

Sports Medicine OPD

Spine OPD

Sports Medicine OPD

Sports Medicine OPD

Spine OPD

Spine OPD

Paediatric Orthopaedic OPD

Arthroplasty OPD

Paediatric Orthopaedic OPD

Paediatric Orthopaedic OPD

Arthroplasty OPD

Arthroplasty OPD

 

Musculoskeletal OPD

  

Musculoskeletal OPD

Musculoskeletal OPD

OT (Unit-I)

OT (Unit-II)

OT (Unit-I)

OT (Unit-I)

OT (Unit-II)

OT (Unit-II)

 

७.

ENT

(नाक कान र घाटिरोग बिभाग)

०९००-१३००

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

१४००-१६००

Hearing aid trail and fitting

Endoscopy

Audiometry and Tympanometry

Endoscopy

Audiometry and Tympanometry

Speech Therapy

-

Speech Therapy

Speech Therapy
OAE

Hearing aid trail and fitting

०९००-१६००

OT

-

OT

Minor OT, Pre-Op and Post-Op cases

OT

-

 

८.

OPHTHALMOLOGY

(आँखारोग बिभाग )

०९००-१६००

OPD

OT

OPD

OT

OPD

OT

-

Referral cases OPD

-

Referral cases OPD

-

-

१४००-१६००

Investigations

Investigations

Investigations

Investigations

Investigations

 OPD

९.

SKIN

(छालारोग बिभाग)

०९००-१६००

OPD

OPD

OT

OPD

OT

OPD

१४००-१६००

Leprosy Clinic

STI Clinic

Referral cases OPD

Allery and Pigmentary Clinic

Referral cases OPD

-

  

१०.

NEURO-PSYCHIATRY

(मानसिक रोग बिभाग)

०९००-१६००

Neuro-Psychiatry OPD and Counselling

Neuro-Psychiatry OPD and Counselling

Neuro-Psychiatry OPD and Counselling

Neuro-Psychiatry OPD and Counselling

Neuro-Psychiatry OPD and Counselling

Neuro-Psychiatry OPD and Counselling

 

११.

RADIOLOGY

(एक्सरे भिडिओ एक्सरे तथा सि.टि. स्क्यान बिभाग)

०९००-१६००

CT-scan,


X-ray
,

USG
,

CT / USG guided procedures,


Special X-ray procedures for Inpatient

Mammogram
,

CT-scan
,

X-ray,


USG
,

CT / USG guided procedures,

Special Xray procedures for Inpatient

Special Xray procedures for OPD/Inpatient
,

CT-scan,


X-ray,


USG,


CT/ USG guided procedures

CT-scan
,

X-ray,


USG
,

CT / USG guided procedures
,

Special Xray procedures for Inpatient

Special Xray procedures for OPD/Inpatient,

CT-scan,

X-ray,

USG,

CT/ USG guided procedures

CT-scan,


X-ray
,

USG
,

CT/ USG guided procedures,


Special Xray procedures for Inpatient

 

१२.

PATHOLOGY

(प्यथोलोजि बिभाग)

०७३०-१५००

Sample collection
OPD Cases

Sample collection of OPD Cases

Sample collection of
OPD Cases

Sample collection of
OPD Cases

Sample collection of
OPD Cases

Sample collection of
OPD Cases

 

१३.

DENTAL (दांतरोग बिभाग)

०९००-१६००

Dental OPD

Dental OPD

Dental OPD

Dental OPD

Dental OPD

Dental OPD

OT

Services Available: Periodontology (Scaling), Prosthodontics (Prosthesis), Conservative dentistry & Endodontics (Root Canal, Tooth Restoration), Maxillofacial Surgery (Extraction, Minor Surgery), Paediatric Dentistry, 

 

१४.

GOPD

(जनरल ओपिडी बिभाग)

०९००-१६००

GOPD
BMI (1100-1600)

GOPD
BMI (1100-1600)

GOPD
BMI (1100-1600)

GOPD
BMI (1100-1600)

GOPD
BMI (1100-1600)

GOPD
BMI (1100-1600)

नोट; सबै सेवाहरु बिहान ०९०० बजेबाट १६०० बजेसम्म (शुक्रबर ०९०० बजेबाट १४०० बजेसम्म मात्र), साथै आपतकालीन सेवाहरू सातै दिन चौबिसै घण्टा उपलब्ध(२४/)हुनेछ

बि.एम.आइ. गरिने समय ११०० बजेबाट १६०० बजेसम्म